HMS

Bedriften har en 0-filosofi i sin målsetting hvor firmaets virksomhet ikke skal forårsake ulykker eller skader på: 

 • mennesker liv og helse
 • det ytre miljø
 • anlegg og produksjon

Helse, miljø og sikkerhet er ett lederansvar som utøves gjennom linjeorganisasjonen fra øverste leder til den enkelte ansatte, og er en del av resultatansvaret. 

Alle ansatte har ansvaret for eget arbeid og skal gjøre det som er nødvendig for å hindre skader på seg selv, andre eller på maskiner/utstyr.

Bedriften sin ledelse skal påse at internkontrollsystemet brukes i alle ledd i bedriften, og være ett verktøy for å styre helse, miljø – og sikkerhetsarbeidet slik at lover og forskrifter til enhver tid blir etterlevd.

For å oppnå dette vil vi:

 • Internkontrollsystemet er styringsverktøy i det daglige arbeidet
 • Alle ansatte skal ha nødvendig opplæring
 • Analysere hendelser, utarbeide statistikk og gjennomføre korrigerende tiltak for å hindre gjentakelse
 • Alle ledere er ansvarlige for å følge opp kravene i Internkontrollforskriften og gis myndighet til å gjennomføre og følge opp de krav som setter får å etterleve lover, forskrifter, interne instrukser og prosedyrer. 

Verneombud er arbeidstakerens representant i helse, miljø og sikkerhetsspørsmål og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombud har tilsyns- og kontrollfunksjon når det gjelder å påse at lovens og forskriftenes  krav til HMS blir oppfylt og at arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres i virksomheten. Verneombud skal delta i vernerunder og har utvidet rett til å stanse farlig arbeid som etter hans/hennes oppfatning representerer en umiddelbar fare for liv og helse.

Referanser:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Organisasjonsplaner
 • Stillingsbeskrivelser
 • Rolle / funksjonsbeskrivelser

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten       

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer             

– Rutiner for opplæring og informasjon + dokumentasjon på gjennomført opplæring (eks. nyansatte)

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  – VO bør være med på utformingen av HMS-systemet – Bør også dokumenteres

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

 • må dokumenteres skriftlig

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt         

 •  må dokumenteres skriftlig

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene          

 • må dokumenteres skriftlig

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen           

 • må dokumenteres skriftlig

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt               

 • må dokumenteres skriftlig

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inn

RollerNavn
Overordnet HMS ansvarlig / Daglig lederRune Klemetsen
VerneombudHanna Midtbø
Tillitsvalgt Hanna Midtbø
MiljøfyrtårnansvarligRune Klemetsen / Andreas Nyback
BHT gruppen SAVigdis Engen

01 Beredskapsledelse

Solskjermingsgruppen beredskapshåndtering omfatter følgende fire faser: 

1) Varsling og mobilisering

2) Håndtering og risikoreduksjon

3) Demobilisering og normalisering

4) Evaluering

Planen skal brukes ved alvorlige hendelser som rammer:

• Liv og helse

• Miljø

• Materielle verdier

• Solskjermingsgruppens troverdighet når det gjelder etikk og compliance

• Økonomiske og/eller forretningsmessige interesser

Eksempler på slike hendelser kan være:

1. Arbeidsulykke med alvorlig personskade eller tap av menneskeliv – egne ansatte og/eller underentreprenørers ansatte

2. Alvorlig personskade eller tap av menneskeliv som rammer ansatte og som inntreffer utenfor egne lokasjoner, bygg- og anleggsplasser, for eksempel på tjenestereise

3. Solskjerminggruppens virksomhet er medvirkende til at utenforstående påføres alvorlig skade eller liv går tapt

4. Alvorlige miljøutslipp til luft, grunn eller vann

5. Alvorlige feil eller mangler på bygg/anlegg, under bygging eller etter ferdigstillelse

6. Brann eller eksplosjon med omfattende skade på Solskjermingsgruppens eiendom, kontorer eller anlegg/bygg. 

7. Brudd på lover, forskrifter og interne retningslinjer, herunder Solskjermingsgruppens etiske standard

8. Informasjon på avveie – datainnbrudd / industrispionasje

9. Terroraksjoner eller utpressing – eller trusler om dette, inkludert bombetrussel og kidnapping

10. Situasjoner som ikke dekkes i kategoriene over, og som krever ekstraordinær håndtering fordi hendelsen oppfattes som forretningskritisk og/eller truende for Solskjermingsgruppens omdømme

02 Risikostyring

Risikovurdering handler om å kartlegge og vurdere hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, sannsynligheten for at de inntreffer og konsekvenser for menneske, ytre miljø og virksomhets rennomme.

Nøkkelspørsmål vi må stille oss når vi vurderer risiko:

– Hva kan gå galt i mitt ansvarsområde (helse- og omsorgstjenesten)?

– Hva er virksomheten sårbar for?

– Hva kan vi gjøre for å forhindre at det går galt?

– Hvilke tiltak vil redusere konsekvensene dersom det skjer?

Solskjermingsgruppen gjennomfører sikker jobbanalyse før alle montasje jobber der vi skal jobbe i høyden. Vi gjennomfører også årlig revisjon av våre sikkerhetsrutiner. 

03 Arbeid i høyden

Som en bedrift som jobber mye i høyden er fallskader en av våre største risikofaktorer. Vi har derfor høyt fokus på forebyggende arbeid innen sikring av personell som jobber i høyden.

04 Ergonomi

Ergonomi handler om tilpasninger mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske (Arbeidstilsynet.no). I en praktisk hverdag handler det om å få arbeidsoppgaver utført på en måte som ikke innebærer en helserisiko.

Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse på smerter og plager som reduserer funksjonen i muskler, sener, ledd eller nerver.

05 Støy

Våre ansatte kan tidvis bli utsatt for uønsket støynivå på verksted og vi har derfor hørselsvern i form av klokker og ørepropper tilgjengelig på verkstedet. Alle våre montører har hjelmer med hørselvern for å kunne beskytte seg mot uønsket støynivå på byggeplass. 

06 Personlig verneutstyr(PVU)

Solskjermingsgruppen gjennomfører årlig revisjon av personlig sikkerhetsutstyr og sikkerhetsutstyr som ligger i hver montasjebil. 

Solskjermingsgruppen forholder seg til ett hvert krav som måtte forekomme på hver byggeplass.

07 HMS opplæring

Alle ledere og verneombud i solskjermingsgruppen har gjennomført HMS kurs hos BHT. Nye ansatte blir satt inn i solskjermingsgruppen HMS plan. 

08 Avviksregistrering og kontinuerlig forbedring

Alle ansatte i Solskjermingsgruppen har direkte tilgang til ett rapporteringsskjema for uønskede hendelser via en snarvei på telefonen. 

Kvalitetssikring

Målsettingen med våre kvalitetskontroller er å sikre så høy kvalitet som mulig på monteringsarbeid og produkter levert av Solskjermingsgruppen AS.

Kontroll- og befaringsskjemaene beskriver retningslinjer, prosedyrer og status mht. montering av fasade-/solskjermingsprodukter. Overfor kunden vil dette:

 • Sikre et sluttprodukt i overenstemmelse med kontraktkrav, ihht. gjeldene lover og regler
 • Sikre at ansatte følger arbeidsrutiner og oppnår best mulig kvalitet
 • Dokumentere at foretaket har etablert et kvalitetssystem for prosjektet.

Solskjermingsgruppen utarbeider sjekklister for hvert prosjekt.